Tri-State High School

Tule Lake Relocation Center

Newell, Calif.

 

Student Forum, Knights of Honor

 

Student Forum

Front row: A. Shintaku, M. Uratsu, S. Koshiba, C. Makashima, M. Yasutake, A. Takano, R. Kumasaka., S. Yamamoto.

Second row: M. Abe, F. Fujimoto, J. Oshika, T. Masuoka, Y. Matsumoto, F. Miyaoka, J. Osuga, N. Akita, M. Tsukamoto

Third row: J. Enomoto, T. Tamaki, A. Sato, L. Yamasaki, M. Ozaki, G. Hatamiya, J. Murata, B. Okano, J Arima.

Fourth row: R. Tanaka, M. Mochizuki, T. Fujimoto, I. Seto, Mr. Starmer, G. Katagiri, A. Kanemoto

 

Student Forum

Front row: L. Hanamoto, H. Matsuo, G. Yoshizki, R. Hijikata, M. Doi, S. Fukumori, M. Goishi, E. Sakamoto, M. Oto, N. Sekiguchi, E. Sadamori, K. Fujihara, D. Aredas, K. Hiuga, G. Katagiri

Second row: M. Mochizuki, A. Shintaku, Y. Mizoue, M. Norimatsu, J. Manji, S. Aredas, M. Takeda, F. Masunaga, J. Nakamura, M. Hayashi, K. Hayano, A. Nakao, K. Hashimoto, R. Fukai

Third row: G. Seto, F. Fujimoto, J. Oshika, Y. Kumasaka, J. Mizoue, J. Arima, R. Tanaka, M. Sumada, T. Tamaki, S. Nakanishi, G. Arima, A. Sugiyama, S. Koshiba, T. Sasaki.

Fourth row:K. Sato, A. Sato, J. Enomoto, T. Fujimoto, M. Tamiyasu, J. Numata, G. Hiraga, T. Matsuda, Mr. Garrett Starmer, A. Kanemoto, S. Sato, T. Yoshikai, T. Nakanishi, K. Shibata, T. Yumibe

Knights of Honor

Front row: G. Shimasaki, P. Yorita, A. Morimoto, K. Fujihara, S. Tsugawa, M. Hikiji, M. Nakamura, M. Tanabe

Second row: J. Mizoue, J. Wada, J. Nakaoki, J. Kanda, J. Osuga, J. Sasaki, A. Sakuma, Y. Mizoue

Third row: S. Himoto, L. Matsumoto, G. Iwamoto, E. Yoshikawa, Mr. Starmer, G. Katagiri, A. Kanemoto, G. Arima

 

Rally Committee, Tri-State Angels, Photography Club

 

Tule Lake

Home Page