Music Department

Band

First row: E. Hida, A. Hida, C. Nakai, M. Matsumoto, H. Nishimoto, G. Frost, H. Motoyama, W. Yoshimoto, J. Mukai, B. Ichikawa Second row: Y. Takahashi, C. Nakai, K. Kiyokawa, S. Tusjikawa, T. Sasaki, J. Doi, R. Murakami, T. Matsuda, J. Nakamura Third row: P. Morimoto, N. Ishimoto, F. Suzuki, R. Hatamiya, K. Saito, H. Kishimura, W. Fujii, B. Motoyama, Mr. R. Cheek

Orchestra

First row: J. Richter, M. Inouye, L. Nakatani, F. Miyahara, Y. Kodama, M. Ozaki, K. Fujioka, J. Hamada, E. Yoshida, D. Yokote, A. Kanemoto Second row: T. Matsuda, H. Kawano, V. Fujii, A. Fujii, H. Miyao, R. Tenma, E. Uyeda, S. Makishima, S. Ishida, E. Tanaka, J. Fukuda Third row: Y. Takahashi, H. Kimura, M. VanBuskirk, s. Mizoguchi, C. Muraoka, L. Kaname, J. Yoshimoto, M. Tsuchiya, M. Sakashita, Mr. R. Cheek

Tule Lake

Home Page